Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

KLIK HIER om de algemene voorwaarden te downloaden als PDF. 

 

Artikel 1. Definities

 1. Lumai: Lumai is gevestigd aan de Versterstraat 44 te Vught en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72269324.
 2. Deelnemer: degene die aan een door Lumai georganiseerde workshop, training, retreat, event of coachsessie(s) deelneemt of gaat deelnemen.
 3. Klant: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefeningen van beroep of bedrijf) die een dienst en/of product van Lumai wil afnemen of heeft afgenomen waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.
 4. Workshops: een bij Lumai te geven of gegeven workshop
 5. Trainingen: een bij Lumai te geven of gegeven training
 6. Retreat: een bij Lumai te geven of gegeven Retreat
 7. Coachsessie(s): een bij Lumai te geven of gegeven individuele coachsessie(s)
 8. Event: een bij Lumai te geven of gegeven evenement
 9. Ticket: een toegangskaartje voor een te geven of gegeven workshop, training, retreat of event bij Lumai.
 10. Website: de website van Lumai www.lumai.nl

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst waarbij Lumai als opdrachtgever optreedt. Door betaling aan een van onze workshops, trainingen, retreats, events of coachsessie(s) of In Company trajecten verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Lumai kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van deze Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op lumai.nl. Lumai kan eventuele wijzigingen vooraf aankondigen per e-mail.
 3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3. Prijs & Betaling

 1. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. Indien de deelnemer/klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Deelnemer/klant.
 4. Een los ticket voor een workshop, training, retreat of event moet voorafgaand aan de workshop, training, retreat of event betaald worden. Betaling kan geschieden door bankoverschrijving of via iDEAL.
 5. De geldende prijzen voor een workshop, training, retreat, event, coachingsessie(s) en In Company trajecten staan altijd op de website. Lumai behoudt zich het recht voor de prijzen van de workshops, training, retreats, events en coachingsessie(s) en In Company trajecten en andere producten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door een vermelding op de website of per e-mail.

 

Artikel 4. Deelname en betaling workshops, trainingen, retreats en events

 1. Een deelnemer staat ingeschreven voor een workshops, training, retreat of event wanneer een deelnemer eenduidig per telefoon of e-mail te kennen heeft gegeven zich in te schrijven voor een workshop, training, retreat of event met de vraag of Lumai de inschrijving en factuur administratief wil afhandelen of wanneer de deelnemer zich via het boekingssysteem op de website heeft ingeschreven voor een workshop, training, retreat of event.
 2. Na inschrijving ontvangt de deelnemer indien gewenst een digitale factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen/10 werkdagen te worden voldaan. Of de deelnemer betaald direct bij aanmelding via het boekingssysteem via de website. Alle betalingen geschieden voor aanvang van de activiteit. De deelnemer is officieel ingeschreven nadat het volledige bedrag van de workshop, training, retreat of event voorafgaand de activiteit is ontvangen door Lumai.
 3. Door het betalen van de factuur of het boekingssysteem op de website verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden en de privacy verklaring.
 4. Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht.
 5. Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat Lumai vrij een ander op die plaats te laten deelnemen aan de activiteit waarvoor de betaling verlaat is.
 6. Voor sommige workshops, trainingen, retreats en events geldt een zogeheten ‘’Vroegtijdige inschrijvingskorting’’. Dit gereduceerde bedrag is geldig tot op de website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de website benoemde, normale tarief.

 

Artikel 5. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging workshops, training, retreats en events

 1. Annuleren van een workshop, training, retreat of event kan alleen schriftelijk of via e-mail. De datum van ontvangst van de brief of e-mail is bindend. Binnen de eerste 14 dagen/10 werkdagen na inschrijving heeft de deelnemer bedenktijd. Binnen de 14 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. Het volledige betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na de annulering. Bij annulering tussen 14 dagen en 1 week voor de start van de workshop, training, retreat en event wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 1 week voor de startdatum van de training is het volledige bedrag verschuldigd, ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan.
 2. Indien een deelnemer niet aanwezig kan zijn, dan heeft hij het recht om vervanging te vinden voor de deelname. Deelnamebevestiging is overdraagbaar, mits dit voorafgaand aan de desbetreffende activiteit per e-mail is gemeld aan info@lumai.nl
 3. Het niet opdagen voor een workshop, training, retreat of event zal volledig in rekening worden gebracht aan de deelnemer.
 4. Bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.
 5. Lumai heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden een of meerdere workshop, training, retreat en event data, met opgave van redenen, te verzetten en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren. Bij het niet doorgaan van een training vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de activiteit ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. Lumai vergoedt maximaal het reeds betaalde bedrag voor de geannuleerde training.

 

Artikel 6. Deelname, betaling, annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging individuele coachingsessies

 1. Onder individuele coachsessies wordt coaching verstaan. Zowel losse sessies als meerdere coachsessies zoals een coachtraject/pakket.
 2. Voor aanvang van een individueel traject vindt een gratis vrijblijvende telefonische intake plaats.
 3. Indien de deelnemer een face2face kennismakingsgesprek wenst, wordt hier €50 voor in rekening gebracht.
 4. Het staat Lumai vrij om op basis van het intakegesprek te besluiten te deelnemer/coachee niet te laten deelnemen aan het coachtraject. Het staat ook de deelnemer/coachee vrij om zonder opgaaf van rede niet verder te gaan na de intake.
 5. Na akkoord en voor aanvang van de eerste afspraak ontvangt de deelnemer een digitale factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen/10 werkdagen te worden voldaan. Alle betalingen geschieden voor aanvang van de activiteit. Er worden geen administratiefkosten in rekening gebracht.
 6. Door het betalen van de factuur verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid te hebben beantwoord.
 7. Bij te late betaling worden er €25 administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht.
 8. Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat Lumai dan vrij een andere afspraak in te plannen op de gereserveerde dag/tijd.
 9. Annuleren van een individueel traject of coachsessie kan alleen schriftelijk of via e-mail. De datum van ontvangst van de brief of e-mail is bindend. Binnen de eerste 14 dagen / 10 werkdagen na factuurdatum heeft de deelnemer/coachee bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. Het volledig betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na annulering. Bij annulering tussen 14 dagen na aanmelden en 1 week voor aanvang van het traject wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 1 week voor de startdatum van het coachtraject is het volledige bedrag verschuldigd, ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan.
 10. Bij voortijdig afbreken of missen van afspraken vindt geen restitutie plaats.
 11. Individuele afspraken kunnen tot maximaal 24 uur tevoren kosteloos worden afgezegd, telefonisch of per sms.
 12. Indien de individuele sessie korter dan 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd wordt 50% in rekening gebracht. Wanneer de deelnemer niet komt opdagen voor de afspraak, wordt het volledige consult in rekening gebracht.
 13. Het verzetten of verschuiven van afspraken naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van Lumai en na betaling van de bijbehorende administratiekosten.
 14. Lumai heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden een individuele afspraak, zonder opgaaf van rede, te verzetten. Bij creditering zal Lumai de gecrediteerde bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.

 

Artikel 7. Deelname, betaling, annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging In Company Opdrachten

 • Onder In Company Opdrachten worden opdrachten verstaan die door een verzoek van een klant zoals een bedrijf, organisatie, instelling, stichting, vereniging of andere groep mensen zijn gedaan bij Lumai voor het ontwikkelen van een workshop, training, retreat, event of coachsessie(s) of het uitvoeren van een workshops, training, retreat, event en/of coaching.
 • Voor aanvang van een In Company traject vindt een gratis vrijblijvende face2face of telefonische intake plaats.
 • Indien de klant een face2face intakegesprek wenst, worden hier reiskosten voor in rekening gebracht.
 • Het staat Lumai vrij om op basis van het intakegesprek te besluiten de opdracht niet aan te nemen. Het staat ook de klant vrij om zonder opgaaf van rede niet verder te gaan na de intake.
 • Na akkoord en voor aanvang van de eerste afspraak ontvangt de klant een digitale factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen/10 werkdagen te worden voldaan. Alle betalingen geschieden voor aanvang van de activiteit. Er worden geen administratiefkosten in rekening gebracht.
 • Door het betalen van de factuur verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid te hebben beantwoord.
 • Bij te late betaling worden er €100 administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de klant in rekening gebracht.
 • Bij te late betaling kan de klant geen rechten aan zijn factuur ontlenen. Het staat Lumai dan vrij een andere afspraak in te plannen op de gereserveerde dag(en)/tijd(en).
 • Annuleren van een In Company traject of coachsessie kan alleen schriftelijk of via e-mail. De datum van ontvangst van de brief of e-mail is bindend. Binnen de eerste 14 dagen / 10 werkdagen na factuurdatum heeft de klant bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. Het volledig betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na annulering. Bij annulering tussen 14 dagen na aanmelden en 1 week voor aanvang van het traject wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 1 week voor de startdatum van het In Company traject of coachsessie(s) is het volledige bedrag verschuldigd, ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan.
 • Bij voortijdig afbreken of missen van afspraken vindt geen restitutie plaats.
 • Individuele coach afspraken kunnen tot maximaal 24 uur tevoren kosteloos worden afgezegd, telefonisch of per sms.
 • Indien de individuele coachsessie korter dan 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd wordt 50% in rekening gebracht. Wanneer de klant niet komt opdagen voor de afspraak, wordt het volledige consult in rekening gebracht.
 • Het verzetten of verschuiven van afspraken naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van Lumai en na betaling van de bijbehorende administratiekosten.
 • Lumai heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden een individuele coachafspraak, zonder opgaaf van rede, te verzetten.
 • Bij creditering zal Lumai de gecrediteerde bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Het deelnemen aan een workshop, training, retreat, event of coachsessie(s) is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Bij twijfel wordt de specifieke klacht altijd met Lumai gedeeld. De deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk. Lumai verplicht zich de workshops, trainingen, retreats, events en coachtrajecten en andere activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Lumai aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk en/of persoonlijk en/of geestelijk letsel ten gevolge van deelname aan een van de activiteiten van Lumai, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Lumai. De eventuele aansprakelijkheid van Lumai is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever / deelnemer aan Lumai voor de activiteit verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is Lumai aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten. Lumai is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Lumai, dienen te worden vergoed.
 2. Lumai werkt samen met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor workshops, trainingen, retreats, events en coachtrajecten van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letstel tijdens een van de activiteiten. Door deelname aan een workshop, training, retreat, event of coachsessie(s) bij of verzorgd door Lumai, aanvaardt de deelnemer/coachee dit risico op een blessure en/of letsel. Lumai adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
  • Indien je niet zeker bent of je helemaal gezond bent of indien je zwanger bent consulteer dan een arts voordat je deelneemt aan een van onze activiteiten.
  • Indien je een blessure hebt, of ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent voor aanvang van de workshop, training, retreat, event of coachsessie(s)
  • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier naar
  • Voer oefeningen met zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet of nauwelijks begrijpt.

 

Artikel 9. Copyright en Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle materialen, teksten, audio-instructies, (proef)modellen, ontwerpen, tekeningen en afbeeldingen die worden verstrekt tijdens workshops, trainingen, retreats, events en coachingsessies of die te vinden zijn op de website, blog of in de nieuwsbrieven van Lumai het exclusieve eigendom van Marlou van der Heijden / Lumai en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving. Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.lumai.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door derden.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Lumai ongeacht of aan de deelnemer voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lumai niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
 3. De deelnemer is aan Lumai per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van €10.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 10. Verwerking persoonsgegevens

 1. De deelnemer gaat ermee akkoord dat persoonsgegevens die de deelnemer aan Lumai verstrekt, zoals naam en (werk)adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Lumai.
 2. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de administratie van Lumai, het uitvoeren van betalingsopdrachten en bijhouden van het deelnemers/klantbestand, het toezenden van informatie over de activiteiten zoals een nieuwsbrief of praktische informatie omtrent een workshop, training, retreat, event of coachsessie(s). De deelnemer en Lumai zullen zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.
 3. Lumai gebruikt de in artikel 9.1 genoemde persoonsgegevens ook voor om deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Lumai. Indien de deelnemer deze informatie niet wilt ontvangen kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@lumai.nl. De deelnemer is dan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Lumai gebruik kan worden gemaakt.
 4. Lumai geeft de persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
 5. Voor het uitgebreide Privacy Beleid kijkt u bij Privacy Verklaring op de website.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarbij Lumai partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst en rechtsbetrekkingen mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Brabant – Oost.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

WIL JE INSPIRATIE EN TIPS ONTVANGEN?

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte!